0.0  امتیاز  /  0  رای

پنتاگو

پنتاگو آبی

کد :799

بازی گروهی( دونفره)

گروه سنی هفت تا نود و نه سال

اهداف بازی:

1-تقویت تجسم وتفکر انتزاعی

2-افزایش دقت و تمرکز 

3- تجزیه و تحلیل

روش بازی :

این بازی یک بازی دو نفره است از چهار صفحه تشکیل شده و دودسته مهره رنگی شروع کننده بازی مهره تیره است هر بازیکن باید مهره های خود را به ترتیب درون صفحه قرار بده و همزمان یکی از صفحات را بر خلاف عقربه ساعت میچرخونن در واقع هر دو بازیکن سه مهره در صفحه گذاشته اما هنوز حرکات صفحه در بازی تاثیری نداره و اصطلاحا حرکات صفحات خنثی است قرمز سه مهره خودش رو در یک ردیف  قرار داده اگر سیاه حرکت رو خنثی نکنه قرمز در حرکت بعد پنج مهره رو ردیف میکنه پس سیاه با قراردادن مهره در صفحه سه و چرخاندن صفحه تهدید رو خنثی میکنه و صرمز با قرار دادن مهره در صفحه دو و چرخاندن صفحه برنده بازیه

 پنتاگو آبی

کد :799

بازی گروهی( دونفره)

گروه سنی هفت تا نود و نه سال

اهداف بازی:

1-تقویت تجسم وتفکر انتزاعی

2-افزایش دقت و تمرکز 

3- تجزیه و تحلیل

روش بازی :

این بازی یک بازی دو نفره است از چهار صفحه تشکیل شده و دودسته مهره رنگی شروع کننده بازی مهره تیره است هر بازیکن باید مهره های خود را به ترتیب درون صفحه قرار بده و همزمان یکی از صفحات را بر خلاف عقربه ساعت میچرخونن در واقع هر دو بازیکن سه مهره در صفحه گذاشته اما هنوز حرکات صفحه در بازی تاثیری نداره و اصطلاحا حرکات صفحات خنثی است قرمز سه مهره خودش رو در یک ردیف  قرار داده اگر سیاه حرکت رو خنثی نکنه قرمز در حرکت بعد پنج مهره رو ردیف میکنه پس سیاه با قراردادن مهره در صفحه سه و چرخاندن صفحه تهدید رو خنثی میکنه و صرمز با قرار دادن مهره در صفحه دو و چرخاندن صفحه برنده بازیه

 
1 2 3 4 5