0.0  امتیاز  /  0  رای

تیز بین حیوانات

تیز بین حیوانات

کد :610

بازی گروهی 

گروه سنی شش تا ده سال 

اهداف بازی 

1-افزایش سرعت عمل

2- افزایش تمرکز 

3- افزایش حافظه دیداری (یعنی نگهداری چند تصویر برای مدتی در ذهن که بتوانیم دوباره آن را بیاد اوریم)

روش بازی:تیز بین شامل کارت هایی که روی هر کارت تصاویری با ابعاد مختلف وجود داره و بین هر دو کارت ی تصویر مشترک وجود داره که اگه بازیکن بتونه زودتر بفهمه که چه وجه مشترکی وجود داره امتیاز بیشتری میگیره در این بازی بازیکن باید حافه دیداری و سرعت عمل بالایی داشته باشه دقت و تمرکز هم از جمله عواملی است که باید در ای بازی وجود داشته باشه بهش ناخت حیوانات مختلف نیز کمک میکنه با انجام این بازی تمرکز و سرعت عمل بیشتر هم میشود.تیز بین حیوانات

کد :610

بازی گروهی 

گروه سنی شش تا ده سال 

اهداف بازی 

1-افزایش سرعت عمل

2- افزایش تمرکز 

3- افزایش حافظه دیداری (یعنی نگهداری چند تصویر برای مدتی در ذهن که بتوانیم دوباره آن را بیاد اوریم)

روش بازی:تیز بین شامل کارت هایی که روی هر کارت تصاویری با ابعاد مختلف وجود داره و بین هر دو کارت ی تصویر مشترک وجود داره که اگه بازیکن بتونه زودتر بفهمه که چه وجه مشترکی وجود داره امتیاز بیشتری میگیره در این بازی بازیکن باید حافه دیداری و سرعت عمل بالایی داشته باشه دقت و تمرکز هم از جمله عواملی است که باید در ای بازی وجود داشته باشه بهش ناخت حیوانات مختلف نیز کمک میکنه با انجام این بازی تمرکز و سرعت عمل بیشتر هم میشود.
1 2 3 4 5