0.0  امتیاز  /  0  رای

برج توپ

برج توپ

کد:100 

گروه سنی زیر سه سال 

اهداف بازی:

1-افزایش توجه و دنبال کردن یک فرآیند 

2-تقویت کنجکاوی و حس جستجوگری 

3- دریافت مفاهیم مانند مرحله ای بودن و ترتیب 

4-رشد حس شنوایی 

روش بازی : 

این محصول شامل پنج قطعه ی لیوانی شکل در رنگ ها و اندازه های مختلف و دو توپ جغجغ ای که به کودک این امکان میده که با روی هم چیدن یا در هم فرو بردن قطعات مهرات های حرکتی و درک مفهومی خودش رو افزایش بده کودک وقتی برج توپ را ساخت توپ رو از بالا به داخل میدازه و توپ از هر مرحله ای که عبور میکنه صدایی رو به همراه داره که این صدا سبب تقویت حس شنوایی کودک میشه و توجهش به ترتیب مراحل و حرکت توپ جلب میشه.برج توپ

کد:100 

گروه سنی زیر سه سال 

اهداف بازی:

1-افزایش توجه و دنبال کردن یک فرآیند 

2-تقویت کنجکاوی و حس جستجوگری 

3- دریافت مفاهیم مانند مرحله ای بودن و ترتیب 

4-رشد حس شنوایی 

روش بازی : 

این محصول شامل پنج قطعه ی لیوانی شکل در رنگ ها و اندازه های مختلف و دو توپ جغجغ ای که به کودک این امکان میده که با روی هم چیدن یا در هم فرو بردن قطعات مهرات های حرکتی و درک مفهومی خودش رو افزایش بده کودک وقتی برج توپ را ساخت توپ رو از بالا به داخل میدازه و توپ از هر مرحله ای که عبور میکنه صدایی رو به همراه داره که این صدا سبب تقویت حس شنوایی کودک میشه و توجهش به ترتیب مراحل و حرکت توپ جلب میشه.
1 2 3 4 5