جوراب شلواری ویژه باله گریشکو0050/0

بریدگی در کف این جوراب ها که بالرین پوینت در زمان نصب یا در اوردن پد انگشتان پا مجبور نباشد تمام جوراب شلواری را دربیاورد و خیلی سریع بتواند این کار را با دست در بریدگی کردن و بالا کشیدن جوراب از بالا نوک انگشتان پا انجام دهد از جهتی این جوراب ساپورت مناسبی هست برای حمایت مویرگ ها و عضلات

تماس بگیرید


بریدگی در کف این جوراب ها که بالرین پوینت در زمان نصب یا در اوردن پد انگشتان پا مجبور نباشد تمام جوراب شلواری را دربیاورد و خیلی سریع بتواند این کار را با دست در بریدگی کردن و بالا کشیدن جوراب از بالا نوک انگشتان پا انجام دهد از جهتی این جوراب ساپورت مناسبی هست برای حمایت مویرگ ها و عضلات

تماس بگیرید1 2 3 4 5