0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش لاتین L7

کفشهای رقصنده مناسب به علت تسمه دور مچ پا خوب مهار می شوند و در انجام حرکات سریع و پرجنب وجوش کمتر احتمال پیچ خوردن در پا پیدا می کنند.پاشنه7 سانتی متری باعث زییباترنشان دادن اندام رقصنده می شوند

سایزبندی 36الی41کفشهای رقصنده مناسب به علت تسمه دور مچ پا خوب مهار می شوند و در انجام حرکات سریع و پرجنب وجوش کمتر احتمال پیچ خوردن در پا پیدا می کنند.پاشنه7 سانتی متری باعث زییباترنشان دادن اندام رقصنده می شوند

سایزبندی 36الی41
1 2 3 4 5