0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش دانس D10

این کفشها کاملا مهندسی سازس شده هستند و در قسمت پاشنه ژل شوک گیر و کپسول هوا دارد که تمام شوک و ارتعاشات پاشنه را برای ضرباتی مثل فرود پرشها را دفع میکند. این کفشها ب راحتی انجام حرکات مثل پوینت و فلکس پا را مقدور میکند 

تماس بگیرید


این کفشها کاملا مهندسی سازس شده هستند و در قسمت پاشنه ژل شوک گیر و کپسول هوا دارد که تمام شوک و ارتعاشات پاشنه را برای ضرباتی مثل فرود پرشها را دفع میکند. این کفشها ب راحتی انجام حرکات مثل پوینت و فلکس پا را مقدور میکند 

تماس بگیرید1 2 3 4 5