0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش دانس D11

این کفشها کاملا مهندسی سازه شده هستند و در قسمت پاشته ژل شوک گیر و کپسول هوا دارد که تمام شوک و ارتعاشات پاشنه را برای صرباتی مثل فرود پرشها را  دفع میکند.این کفشها براحتی انجام جرکات مثل پوینت و فلکس پا را مقدور میکند

تماس بگیرید


این کفشها کاملا مهندسی سازه شده هستند و در قسمت پاشته ژل شوک گیر و کپسول هوا دارد که تمام شوک و ارتعاشات پاشنه را برای صرباتی مثل فرود پرشها را  دفع میکند.این کفشها براحتی انجام جرکات مثل پوینت و فلکس پا را مقدور میکند

تماس بگیرید1 2 3 4 5