0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش دانس B52

این کغشها به علت ساختار مهندسی ساز بهینه شده قابلیت انعطاف خوبی دارند و به راحتی پا را میتوان پوینت و فلکس کرد و مناسب تمرینات ورزشی و انواع دانس هستند بااین کفش ها به راحتی میتوان انواع دانس سالنی و خیابانی را اجرا کرد

تماس بگیرید


این کغشها به علت ساختار مهندسی ساز بهینه شده قابلیت انعطاف خوبی دارند و به راحتی پا را میتوان پوینت و فلکس کرد و مناسب تمرینات ورزشی و انواع دانس هستند بااین کفش ها به راحتی میتوان انواع دانس سالنی و خیابانی را اجرا کرد

تماس بگیرید1 2 3 4 5