0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش دانس D8

این کفشها کاملا مهندسی سازی شده هستند و در قسمت پاشنه ژل شوک گیر و کپسول هوا دارد که تمام شوک و ارتعاشات پاشنه را برای ضرباتی مثل فرود پرش ها را دفع میکند .این کفشها به راحتی انجام حرکات مثل پوینت و فلکس پا را مقدور میکند

تماس بگیرید


این کفشها کاملا مهندسی سازی شده هستند و در قسمت پاشنه ژل شوک گیر و کپسول هوا دارد که تمام شوک و ارتعاشات پاشنه را برای ضرباتی مثل فرود پرش ها را دفع میکند .این کفشها به راحتی انجام حرکات مثل پوینت و فلکس پا را مقدور میکند

تماس بگیرید1 2 3 4 5