0.0  امتیاز  /  0  رای

مینی ژل گریشکو

کمپانی روسی گریشکو مینی ژل ها که در مواقع نوعی پروتز محسوب می شوند را برای رفاه بیشتر بالرینها تولید کرده که در 3 سایز هستند و با قیچی به اندازه ایده ال مصرف کنندگان تبدیل میکنند کار این مینی ژل ها برای تنظیم ارتفاع و هم سطح کردن انگشتان پا در کفش پوینت استکمپانی روسی گریشکو مینی ژل ها که در مواقع نوعی پروتز محسوب می شوند را برای رفاه بیشتر بالرینها تولید کرده که در 3 سایز هستند و با قیچی به اندازه ایده ال مصرف کنندگان تبدیل میکنند کار این مینی ژل ها برای تنظیم ارتفاع و هم سطح کردن انگشتان پا در کفش پوینت است
1 2 3 4 5