0.0  امتیاز  /  0  رای

پد روزنه دار سانشا

این پد بهترین مقاومت کشسایی را در بین تمام تولیدات ژل دارد به علت ترکیبات جدید متریال ساخت در کمپانی سانشا منفذهایی در پد تعبیه شده که برای گردش هوا مناسبه و رطوبت کمتری در پنجه پاها نگه میدارداین پد بهترین مقاومت کشسایی را در بین تمام تولیدات ژل دارد به علت ترکیبات جدید متریال ساخت در کمپانی سانشا منفذهایی در پد تعبیه شده که برای گردش هوا مناسبه و رطوبت کمتری در پنجه پاها نگه میدارد
1 2 3 4 5