0.0  امتیاز  /  0  رای

روبان طبی گریشکو

این روبان ترکیبی از ساتن و کش طبی یک ترکیب فوق العاده است که باعث میشه گردش خون و خون رسانی بهتری به نسبت روبانهای قبلی در زمان تمرینات داشته باشید.و همچنین تاندون پا ازادی بیشتری برای اجرا حرکات سریع و جامپ داشته باشد

تماس بگیرید


این روبان ترکیبی از ساتن و کش طبی یک ترکیب فوق العاده است که باعث میشه گردش خون و خون رسانی بهتری به نسبت روبانهای قبلی در زمان تمرینات داشته باشید.و همچنین تاندون پا ازادی بیشتری برای اجرا حرکات سریع و جامپ داشته باشد

تماس بگیرید1 2 3 4 5